ابعاد محصولات داخل پک ضدجوش و ماسک:

صابون مینی دونات: ارتفاع 9  قطر 3.5

صابون ضدجوش: قطر 6  ارتفاع 2.5

ماسک رفع جای جوش و لک: ارتفاع 5.5  قطر 2.5

پیله ابریشم: قطر 4.5  ارتفاع 2.5