یکی از نظم دهنده های بسیار کاربردی در خانه، جاجورابی طرح نانوا می باشد که به آسانی در داخل کمد و یا دیوار نصب می شود. طرح این جاجورابی و یا نظم دهنده با توجه به گونه ای است که میتوان آن را در آشپزخانه نیز برای اقلام منظم کردن خرد آشپزخانه استفاده کرد.

از ویژگی های این نظم دهنده، این است که کلیه قسمت های آن دوخته و تکه دوزی شده است بنا بر این پس از شست و شو تغییر حالت نمی دهد و زیبایی خود را حفظ می کند.