خوشه گندم تزئینی آبی را می توانید به صورت تک شاخه ای خریداری کنید.