مهره های شطرنج 6تایی طلایی شامل:

  • شاه
  • وزیر
  • قلعه
  • فیل
  • اسب
  • سرباز