باکس عروس تزئین شده کرم را می توانید در 3 سایز با اندازه های:

سایز 1: طول 30 عرض 20 ارتفاع 20

سایز 2: طول 40 عرض 25 ارتفاع 22

سایز 3: طول 48 عرض 30 ارتفاع 27

سفارش دهید.