باکس مخمل جواهری 8 ضلعی

ابعاد: قطر داخلی 12 ارتفاع 15