ابعاد جاشمعی 3تایی طلایی بدون شمع به شرح زیر می باشد:

سایز 1: ارتفاع 17 قطر پایه 8 ±1 سانتی متر

سایز 2: ارتفاع 19.5 قطر پایه 8 ±1 سانتی متر

سایز 3: ارتفاع 22.5 قطر پایه 8 ±1 سانتی متر