خوشه گندم تزئینی را میتوانید به صورت شاخه ای سفارش دهید.