جنس پارچه این سجاده و جانماز مخمل می باشد که بر روی آن ملیله دوزی سنتی شده است.

ابعاد سجاده و جانماز مخمل:

  • جانماز: 60×91 (2±) سانتی متر
  • سجاده: 45×45 (2±) سانتی متر
  • سجاده کوچک: 21×33 (2±) سانتی متر

توجه: محصول دریافتی ممکن است از نظر گلدوزی و رنگ پارچه با تصویری که مشاهده می کنید حدودا ۱۰ درصد متفاوت باشد.