باکس زیپدار مخمل گیپور طوسی در 3 سایز به صورت زیر موجود می باشد:

سایز 1: طول 30 عرض 20 ارتفاع 17
سایز 2: طول 40 عرض 25 ارتفاع 20
سایز 3: طول 50 عرض 27 ارتفاع 27