سرویس رومیزی ۵ تکه گیپور طرح منجوق دوزی شیری شامل:

  • 1 عدد رانر
  • 3 عدد رومیزی جلو مبلی
  • 1 عدد رومیزی مربعی

می باشد.

توجه: به دلیل اینکه این محصول با دست دوخته شده رنگ زمینه و طرح دقیقا مطابق با عکس می باشد ولی ممکن است نوع سنگ و منجوق دوخته شده درصدی با محصول ارسالی متفاوت باشد.