سرویس رومیزی ۵ تکه گیپور طرح منجوق دوزی شیری شامل:

  • 1 عدد رانر
  • 3 عدد رومیزی جلو مبلی
  • 1 عدد رومیزی مربعی

می باشد.