جنس پارچه این سجاده و جانماز مخمل می باشد که از دوام خوبی برخوردار است و بر روی آن گلدوزی های رنگی کار شده است.