خوشه گندم تزئینی صورتی را می توانید به صورت تک شاخه ای خریداری کنید.