بسیار پیش می آید که به یک سبد لباس برای جدا کردن لباس های تمیز و کثیف نیاز داشته باشید. این عمل یکی از امور خانه است که باید بطور مرتب انجام شود. با این کار علاوه بر اینکه جداسازی لباس ها برایتان راحت تر می شود، از انتقال آلودگی هم جلوگیری کرده اید.

سبد حصیری گرد در 3 سایز به صورت زیر می باشد:

سایز کوچک: قطر 26، ارتفاع 29

سایز متوسط: قطر 36، ارتفاع 50

سایز بزرگ: قطر 44، ارتفاع 57