ابعاد ست حوله عروس و داماد سدری و صورتی:

حوله تن پوش مردانه: قد حوله 121  دور کمر 131

حوله تن پوش زنانه: قد حوله 114  دور کمر 121

حوله استخری مردانه: 138*72

حوله استخری زنانه: 138*72

حوله دستی مردانه: 77*39.5

حوله دستی زنانه: 77*39.5