گلدان اورانوس نقره ای

  • ارتفاع 17 سانتی متر
  • قطر 7 سانتی متر