خوشه گندم تزئینی نقره ای را می توانید به صورت تک شاخه ای خریداری کنید.