باکس مخمل گرد در دار کرم

ابعاد: قطر داخلی 23 ارتفاع 12