•  رویه تمام پنبه
  • پنبه دوزی شده با الیاف طبیعی
  • پر شده با الیاف بال فایبر ویرجین
  • ضد حساسیت
  • ضد تعرق
  • مغزی دوزی شده