جانماز کیفی گلدوزی برجسته ملیسا

  • ابعاد به صورت بسته: 1±(12×12) سانتی متر