سجاده و جانماز ترمه کرم را میتوانید در ابعاد زیر سفارش دهید:

جانماز: 69×98 2± سانتی متر

سجاده: 50×50 2± سانتی متر

سجاده کوچک: 23.5×38 2± سانتی متر