گلدان شیشه ای کاراملی

  • ارتفاع 34 سانتی متر
  • بیشترین قطر 18 سانتی متر