پادری پنبه ای گلدار طرح کایرا

دور این پادری به صورت دستی بافت شده

ابعاد 120×80