پادری پنبه ای گلدار طرح کایرا

دور این پادری به صورت دستی بافت شده

قطر 90 سانتی متر