جنس پارچه این سجاده و جانماز گیپور مخمل می باشد که از دوام خوبی برخوردار است و بر روی آن گیپور صورتی کار شده است.