کاور لحاف کتان صفاهوم طرح پر به صورت دورو می باشد. این کاور زیبا در دو اندازه یک نفره و دو نفره:

سرویس دونفره کاور لحاف طرح پر 4 تکه شامل:

  • کاور لحاف 2±(200×220)
  • ملحفه تشک کشدوز
  • 2 عدد روبالش 2±(50×70)

و سرویس یک نفره این کاور لحاف زیبا 3 تکه شامل:

  • کاور لحاف 2±(160×200)
  • ملحفه تشک کشدور
  • 1 عدد روبالش 2±(50×70)

می باشد.