جنس پارچه این سجاده و جانمازها مخمل می باشد که بر روی آن سرمه دوزی سنتی شده است.

کیفیت دوخت بسیار عالی دارد و آسترکشی و مغزی دوزی شده است.

ابعاد این سجاده و جانماز:

جانماز: 60×91 (2±) سانتی متر

سجاده: 45×45 (2±) سانتی متر

سجاده کوچک: 21×33 (2±) سانتی متر