گلدان هفت رنگ صفاهوم

  • ارتفاع 19 سانتی متر
  • بیشترین قطر 19 سانتی متر