سفره سایز بزرگ 150*225 مناسب برای میز های 4 نفره مستطیل می باشد همچنین اگر این سفره را بر روی زمین استفاده کنید تا ظرفیت 6 نفر قابل استفاده است.