سجاده و جانماز ترمه طرح شاهپسند ممتاز سورمه ای را میتوانید در ابعاد زیر سفارش دهید:

جانماز: 69×100 2± سانتی متر

سجاده: 50×50 2± سانتی متر

سجاده کوچک: 24.5×38 2± سانتی متر