جنس پارچه این سجاده و جانماز مخمل می باشد که بر روی آن ملیله دوزی سنتی شده است.

ابعاد این سجاده و جانماز مخمل استخوانی با سرمه دوزی های نقره ای:

جانماز: 60×91 (2±) سانتی متر

سجاده: 45×45 (2±) سانتی متر

سجاده کوچک: 21×33 (2±) سانتی متر