سفره سایز بزرگ 150×225 مناسب برای میز های 8 نفره و 10 نفره کوچک می باشد همچنین اگر این سفره را بر روی زمین استفاده کنید تا ظرفیت 12 نفر قابل استفاده است.